Cam balkan

Alexandre’a mektup göndererek Haçlı ruhu ile Kılıç Arslan’a karşı ittifak çağrısında bulunmuştur.

Cam balkan-68

İmparator, Eskişehir güzergahında Türklerle bir ön savaş yapmamak adına güneyden Konya üzerine ani bir saldırı düşünmekteydi. Kılıç Arslan bunu haber aldığında Bizans ordusunun geçtiği otlakları tahrip ederek hiçbir yiyecek bırakmadığı gibi ölü hayvan ve insan cesetlerini kuyulara atarak suları zehirlemiştir. yüzyılın başlarında Cengiz Han devleti kurarken eyalet sistemi ile yönettiği devletinde torunları ve oğullarını Anadolu, Avrupa ve Afrika kıtalarına topraklarını genişletmek için göndermişti.

Suların zehirlenmesi demek Bizans ordusunun dizanteriden kırılması anlamına geliyordu ki, beklenen oldu ve ordu büyük zayiat verdi. Cengiz Han, kurduğu çok başlı sistem nedeniyle kalıcı olmamış ise de, yaptığı katliam ve saldırılar asırlarca konuşuldu.

(2) Bizans İmparatoru hazırlıklarını sürdürürken II. Kılıç Arslan savaş hazırlıklarını bitirmek üzereydi. Bizans ordusu Homa’dan ayrıldıktan sonra Kılıç Arslan kurduğu 5 ile 10 bin kişilik ayrı gruplarla Bizans ordusuna karşı taktiksel tasfiye dışı bir saldırı düzeni uygulamış ve ordu zayıflatılmıştır. İran Moğolları ve Batı Moğolları adlarıyla da anılan devlet aslında daha Cengiz Han hayattayken Anadolu’ya ayak basmıştı.

Selçuklu Devleti akın başlattığı 1071 Malazgirt zaferinden itibaren yurdun Türkleşmesi için öbek öbek Anadolu’ya akmaya devam ettiler.

Bir yandan Bizans, entrika ve toprak kayıplarıyla uğraşırken, bir yandan ise Selçuklu Devleti Anadolu siyasi birliğini kurabilmek adına fetihlerine hız vermekteydi.

Fakat Anadolu Bizans İmparatoru ve Selçuklu hükümdarının paylaşamayacağı kadar kıymetli bir kara parçasıydı.

Bizans ve Selçuklu hükümranlıklarını ve yurdun kaderini değiştirecek olan ikinci savaş olan Miryokefalon Muharebesi sarp ve sığ geçitlerde Bizans ordularının büyük yenilgisiyle sonuçlanmıştı.

1176 Miryokefalon galibiyeti, Bizans için bir kıyım getirse bile Selçuklu Devleti diğer Türk beylikleriyle savaşmaya devam etmiştir.

(1) Miryokefalon Muharebesi hakkında Türk ve İslam kaynaklarında ayrıntılı bilgiler olmamasına rağmen, bu galibiyet Türk tarihi ve Anadolu’nun Türkleşmesi için çok önemli bir adımdır.

Devam eden Türk akınlarını durdurmak için harekete geçen Bizans İmparatoru Manuel Komnenos, 1176 yılının bahar ayında büyük bir sefer hazırlığına girişmişti.

Özellikle Doryleon ve Homa’nın kale şeklinde tahkim edilmesiyle başlayan tedbir alan imparator, Papa III.

Tags: , ,